top of page

Zásady zpracování osobních údajů

Přečtěte si prosím, jak pracuji s Vašimi osobními údaji. Součástí dokumentu je i důležité poučení o Vašich právech. Tento dokument mohu průběžně aktualizovat.

Kdo s vašimi údaji pracuje?

Správcem vašich údajů je Mgr. Lukáš Pelcman, se sídlem Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, Česká Republika (Správce nebo já). Můžete mě kontaktovat na adrese sídla nebo emailem zde.

Proč s Vašimi údaji pracuji, o jaké osobní údaje se jedná a co mě k tomu opravňuje?

(1) Poskytování právních služeb. S Vašimi údaji musím pracovat během sjednání a poskytování právních služeb. Jde zejména o činnost podle předpisů upravujících výkon advokacie. Takovou činností je například obhajoba a výkon Vašich práv nebo komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu.

(2) Plnění právních povinností. Vaše údaje zpracovávám při plnění právních povinností Správce, které upravují daňové a účetní zákony nebo zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti.Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnos- ti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

(3) Ochrana mých oprávněných zájmů. Vaše údaje a údaje o Vašem užívání mých služeb mohu použít na ochranu svých práv. Takovým právem je například vymáhání splatných pohledávek.

(4) Zasílání novinek. Čas od času se na Vás mohu obrátit se zprávou o mých službách či podstatných informacích v oblasti práva a podnikání. Takové užití je mým oprávněným zájmem.

Jak dlouho budu s Vašimi údaji pracovat?

Vaše údaje budu zpracovávat po dobu poskytování služeb a poté po dobu stanovenou právními předpisy, konkrétně:

 

(1) Po dobu poskytování služeb a po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního poměru.

(2) Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem.

(3) Po dobu poskytování služeb a po dobu 10 let od ukončení našeho smluvního poměru anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem.

(4) Dokud to neodmítnete.

Komu mohu vaše údaje předat?

Vaše údaje mohu předat svým zaměstnancům a dalším zpracovatelům na základě smlouvy s nimi, vždy však pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelů zpracování a za účelem poskytování našich služeb. Pokud předám údaje mimo EU, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek.

Vaše práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů. V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – můžete ode mne požadovat přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom s jakými Vašimi konkrétními údaji pracuji a jak s nimi pracuji), omezení zpracování Vašich údajů (to znamená, že údaje sice zatím nevymažu, ale nebudu s nimi pracovat) a jejich opravu a výmaz (vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky). Dále můžete vznést námitku proti zpracování a můžete využít práva na přenositelnost údajů. Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv mne kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat email a rád Vám pomohu s uplatněním Vašich práv. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušuji právní předpisy, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Námitky proti zpracování

Pokud nesouhlasíte s tím, abych Vaše údaje používal k zasílání novinek, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém takovém emailu, případně mi námitku můžete poslat emailem nebo dopisem, a pokud je to technicky možné, pak i při registraci. Pokud takové zpracování odmítnete, přestanu Vám posílat takové newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu, která následně omezím, pokud neprokážu závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na Vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, tedy malé textové soubory které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Mohu používat i cookies třetích stran, konkrétně Wix nebo Google Analytics. O možnostech odmítnutí jejich použití a bližší informace naleznete zde.

Informace pro spotřebitele

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (více informací najdete zde).

bottom of page